Παραδοτέα

Στην ενότητα περιλαμβάνονται τα παραδοτέα της πράξης τα οποία είναι διαθέσιμα παρακάτω. Πατώντας στο όνομα του κάθε δικαιούχου ανακατευθύνεστε στον αντίστοιχο φάκελο του Google Drive όπου έχουν αναρτηθεί τα εκάστοτε παραδοτέα.